CALL : 02-8048800, 081-8709190

1line LA

 

 

1line RA 
 ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

          โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 โดยอาจารย์วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์ และ
อาจารย์วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ เป็นที่ปรึกษา , น.ส.ภาวนา โอภาสสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และ
นายปรมรรถ ดวงดารา เป็นผู้บริหารโรงเรียน เปิดทำการสอนดนตรีเริ่มต้นที่ถนนเจริญนคร

 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้และทักษะความชำนาญในวิชาด้านดนตรีแก่ผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาด้านดนตรีแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านดนตรีให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลและ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันย้ายมาเปิดทำการสอนที่ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่สนใจเรียนดนตรี

 

info school xx 

" สานฝัน สร้างอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพทางดนตรี "

 
 info school 2
 

 เขียว  หมายถึง   ความเข้มแข็ง ความอดทน                              

ส้ม    หมายถึง   ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี                             

 
info school 3

เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมทางด้านดนตรีที่ครบวงจรและก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีระดับมาตรฐานสากล   

 
info school 4

     ๑. เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีให้กับเยาวชน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามปรัชญาด้านการศึกษาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๒. เป็นสถานศึกษา ที่มีบุคลากรเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกหลักสูตร
     ๓. เป็นสถานศึกษา ที่สวยงาม ปลอดภัย มีเครื่องดนตรีครบครันและอุปกรณ์ทันสมัย
     ๔. เป็นสถานศึกษา แหล่งศูนย์รวมทางดนตรีและการแสดงของประเทศไทย ผลิตดนตรี รักร้องและนักแสดง อย่างมืออาชีพ

 
info school 5

     ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้านดนตรี และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
     ๒. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
     ๔. ชุมชนมีส่วนร่มในการศึกษา